Accés intranet
Publicacions de l'ICO
Index >> Què oferim >> Divulgació >> Publicacions >> RCO >> Normes de publicació

Menú de la revista


Enllaços útils

Segueix-nos:

   

Publons
Blog RCO
Premis RCO

Normes de publicació de la RCO

  
 
La Revista Catalana d’Ornitologia (RCO) publica articles de recerca inèdits en català, castellà o anglès sobre qualsevol aspecte d’ornitologia, incloent també manuscrits de revisió o plantejaments teòrics sobre les diverses branques de l’ornitologia. Es consideraran de forma especial aquells treballs que de manera directa o indirecta estiguin relacionats amb l’anellament científic d’ocells. Es publicaran dades faunístiques sobre noves citacions, o treballs sobre anormalitats (p.ex. albinisme parcial, malformacions, muda, etc.) sempre que incloguin revisions elaborades sobre les espècies o temes tractats. Els treballs que incloguin descripcions d’experiments amb aus només seran acceptats si els procediments emprats estan clarament descrits i acompleixen les normes ètiques i legals per a la manipulació dels animals. El revisors estan convidats a expressar qualsevol dubte ètic que es plantegin respecte als procediments experimentals. Cap dels manuscrits presentats a la RCO pot ser sotmès simultàniament a altres publicacions fins que l’editor no hagi comunicat als autors una decisió sobre el manuscrit.

Els treballs s’enviaran en format electrònic a l’adreça: rco@ornitologia.org, en un únic document RTF o DOC que inclogui el text, les taules i les figures.

Un cop rebut, el manuscrit s’assignarà a un editor. Tots els manuscrits seran sotmesos a revisió per part d’experts. Els autors poden suggerir el nom i adreça de revisors potencials. Un cop revisats, els manuscrits seran retornats als autors juntament amb els comentaris i qüestions plantejats pels revisors. Els treballs que siguin acceptats sota condició de ser revisats s’hauran de retornar a l’editor juntament amb una carta on s'expliquin els canvis efectuats en el treball. Un cop acceptats els treballs, els autors rebran les proves d’impremta dels seus articles maquetades per a la seva correcció. Cap part dels articles podrà ser reproduït sense citar-ne la procedència. De cada treball, els autors en rebran gratuïtament un arxiu en format pdf. Els articles seran publicats en lliure accés a la pàgina web de la RCO. Els autors no hauran d'assumir cap cost per la publicació dels seus articles.


NORMES GENERALS DE REDACCIÓ

Els textos hauran d’estar redactats amb un llenguatge clar i concís. Es podran redactar en anglès, català o castellà. La revista recomana als autors que redactin els seus treballs en anglès, i per això s’ofereix, sense cap càrrec, un servei de correcció en els treballs finalment acceptats.

Tots els apartats principals del text, excepte la introducció, hauran d’anar precedits d’un encapçalament escrit en negreta. Quan s’utilitzin encapçalaments de segon ordre per indicar subapartats, aquests s’escriuran en cursiva. Cal incloure números de pàgina i línia.

En els abstracts i resums, així com en el text del manuscrit, quan aparegui el nom d’una espècie per primera vegada, es ressenyarà el seu nom comú seguit del seu nom científic en cursiva (p.ex. la cuereta groga Motacilla flava). Posteriorment, només caldrà utilitzar el nom comú. Tots els noms comuns aniran sempre en minúscula en català i castellà, però en majúscula en anglès. S’evitarà el tractament a nivell subespecífic si no és estrictament necessari. Els topònims s’escriuran o bé en la seva forma original, o bé en la llengua en què estigui escrit el treball, seguint sempre el mateix criteri. Els números de l’u al deu, sempre que estiguin en el text, s’escriuran amb lletres, a excepció dels que facin referència a mesures (p.ex. cinc ocells, 3 km, 5 cm). S’evitaran sempre les notes a peu de pàgina.

Les dates seguiran el model següent: 25 de gener de 2001, 1-20 de juliol de 1999, del 25 de maig al 15 de juny. Les hores s’expressaran de la forma següent: 12:00 h, 14:15 h, 12:15-13:25. Caldrà utilitzar sempre el sistema mètric internacional.

S’evitarà la citació d’informes o memòries no publicades, així com d'articles en preparació. En el text, les referències bibliogràfiques apareixeran ordenades cronològicament, seguint els models següents, segons el cas:
“...segons Arcos (2001) ...”
“...ha estat definit per Margalida & Bertran (2000) ...”
“...les prospeccions realitzades (Carrera 1986, Oro et al. 1997b, Herrando 1998, Carrera 2000, 2001) ...”

Els manuscrits s’enviaran estructurats en els blocs següents: (1) Portada, (2) Text principal, (3) Taules i (4) Figures.


1. PORTADA

La primera pàgina ha d’incloure:

Títol. Ha de ser concís alhora que informatiu i específic respecte als continguts de l'article. Na ha de contenir abreviatures o acrònims.

Títol curt. S'afegirà un títol abreujat que no ultrapassi els 40 caràcters (espais inclosos), que es farà servir com encapçalament als fulls corresponents de l'article imprès.

Autors. S’escriurà el nom i cognom/s de cadascun dels autors, separats per comes.

Afiliació. S'indicaran la/es institució/s a les quals hagin estat afiliats els autors durant la realització del seu estudi, juntament amb la seva adreça completa. Cada afiliació diferent s'indicarà amb números correlatius. Els autors sense afiliació hauran d'indicar l'adreça postal del seu domicili.

E-mail. Adreça de correu electrònic de l'autor de contacte, al que calgui adreçar tota la correspondència.

Abstract. Resum en anglès, que no ultrapassi les 250 paraules. Si l’article original no està en anglès, estarà encapçalat pel títol del treball en aquesta llengua. El resum haurà de donar una visió completa de l'estudi, però alhora ha de ser concís i fer servir un llenguatge clar que pugui entendre qualsevol lector. No inclourà referències bibliogràfiques.

Paraules clau. Després del resum en anglès s’inclourà una llista, també en anglès, de sis paraules clau com a màxim.


2. TEXT PRINCIPAL

S’estructurarà seguint els següents apartats:

Introducció. Donarà una idea dels antecedents històrics del tema, així com de l’interès i la finalitat del treball. Aquest apartat no porta encapçalament.

Material i mètodes. Inclourà tota la informació necessària sobre les espècies estudiades, la zona i període d’estudi, els aparells fets servir, la metodologia emprada i l’anàlisi de les dades, que permeti comprendre i replicar l'estudi.

Resultats. Presentarà únicament les dades i resultats inèdits obtinguts pels autors.

Discussió. Es discutiran i interpretaran els resultats obtinguts i la seva comparació amb treballs relacionats.

Agraïments. Es mencionaran, si cal, les persones o entitats que han contribuït d’alguna forma a la realització del treball.

Resum. Tots els articles portaran un resum en català i en castellà, que correspondrà a la traducció de l’abstract en anglès. En els articles escrits en anglès, els resums aniran encapçalats pel títol de l'article traduït. Aquestes traduccions, en el cas d’autors que en desconeguin l’idioma, les realitzarà la revista.

Bibliografia. S’ordenarà alfabèticament per autors i cronològicament per a un mateix autor, afegint les lletres a,b,c ... als treballs del mateix any. Es presentaran segons els models següents:
  • Borràs, A., Cabrera, T., Cabrera, J. & Senar, J.C. 2003. The diet of the Citril Finch (Serinus citrinella) in the Pyrenees and the role of Pine seeds as a key resource. J. Ornithol. 144: 345–353.
  • Clavell, J. 2002. Catàleg dels ocells dels Països Catalans. Bellaterra: Lynx Edicions.
  • Curcó, A. & Estrada, J. 1999. Distribución y abundancia en Cataluña. In Herranz, J. & Suárez, F. (eds.): La Ganga Ibérica (Pterocles alchata) y la Ganga Ortega (Pterocles orientalis) en España.Distribución, abundancia, biología y conservación. Pp. 55–61. Madrid: Colección Técnica. Ministerio de Medio Ambiente.
  • Onrubia, A. 2015. Patrones espacio-temporales de la migración de aves planeadoras en el Estrecho de Gibraltar. PhD Thesis. Universidad de León.

Els títols abreujats de les revistes seguiran les normes internacionals estàndard. En el cas de dubte, cal posar el títol sencer.


3. TAULES

Cal utilitzar el mateix tipus i mida de lletra que a la resta del manuscrit, i escriure-les a doble espai. S’evitaran les línies verticals. Les taules han d’estar totes ressenyades obligatòriament en el text i han d’anar precedides d’un peu que ha de descriure concisament el contingut de la taula. El text de les taules així com els seus peus seran sempre bilingües, en la llengua de l’article i en anglès o català (cursiva). Cal numerar i ordenar les taules correlativament segons l’ordre d’aparició en el text.


4. FIGURES

Les figures es numeraran correlativament, seguint l’ordre d’aparició en el text i es reproduiran exactament com siguin presentades pels autors. Totes elles han de seguir un estil uniforme. Els autors han de considerar que totes les parts han de ser perfectament llegibles a la mida final, tenint en compte que la seva amplada serà de 6,6 cm (una columna) o 15,6 cm (dues columnes). Només de forma excepcional s’acceptaran fotografies que caldrà lliurar en format d'alta qualitat (mínim 300 ppp) en EPS, JPG o TIF.

Els peus de figura seran clars i concisos. Els peus seran sempre bilingües en la llengua de l’article i en anglès o català (cursiva).


NOTES CURTES

Aquests manuscrits seguiran el mateix procediment que els articles estàndard. Es consideraran com a Notes Curtes aquells manuscrits on el text principal tingui menys de 1000 paraules d'extensió. El text principal serà sense apartats. Només podran contenir una taula o figura. El seu resum tindrà un màxim de 150 paraules.


FOCUS

Aquesta secció de la revista ha estat dissenyada per estimular el debat científic. Pot incloure la revisió de literatura, revisions basades en dades o informes històrics i articles que expressin discussions crítiques, nous punts de vista, idees, hipòtesis i perspectives no convencionals sobre temes actuals en ornitologia. Altres contribucions d’aquesta secció poden ser articles amb avanços metodològics en tècniques d'anàlisis de laboratori, disseny d'equips de camp, o software d'ordinador.

Les propostes de treballs per a aquesta secció hauran de ser discutides amb l’editor executiu. Els autors interessats hauran d’enviar primer una proposta (menys de 400 paraules) a l’oficina editorial, la qual avaluarà la seva idoneïtat, que en cas de ser favorable, convidarà als autors a enviar una versió completa del seu treball, que serà sotmès a revisió per part d'experts.

Aquesta secció també inclourà les Cartes a l'editor, que poden explicar, ampliar o facilitar nous anàlisis, comentaris o crítiques sobre material publicat prèviament en aquesta revista. Aquestes cartes seran enviades a l'autor/s de l’article original amb una invitació per respondre. La carta i la resposta seran publicades al mateix temps. La decisió de publicar les cartes rebudes depèn únicament del editor executiu tenint en compte la importància del tema i l’interès per als lectors. Les cartes i les seves respostes no estaran sotmeses a revisió.
Seu social de l'ICO
Nat- Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Pl. Leonardo da Vinci, 4-5
08019 Barcelona
Dilluns, dimecres i dijous: 9:00h-17:00h.
Dimarts i divendres: 9:00h-15:00h.

 
Oficina tècnica de l'ICO
Girona 168, Esc.B, Entresol 5a,
08037 Barcelona
+ 34 93 458 78 93 (carrer Girona)
+ 34 93 256 59 91 (Museu Blau)
ico@ornitologia.org

 

 
 

Qui Som

 

Què fem

 

Què oferim

 

Participa

 

Activitats